1px Regulamin

REGULAMIN Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24

obowiązujący od dnia 06.05.2022 roku

Regulamin dla Konsumentów i Przedsiębiorców, którzy nie posiadają zawartej z ELUM Umowy - do pobrania w wersji pdf

Ogólne Warunki Sprzedaży dla Klientów, którzy posiadają zawartą z ELUM Umowę handlową - do pobrania w wersji pdf

Platforma Sprzedaży Internetowej ELUM24 dostępna na stronie internetowej pod domeną www.elum24.pl prowadzona jest przez przedsiębiorstwo ELUM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-525) przy Alei Zwycięstwa 259/1, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387278, posiadające numer identyfikacji podatkowej NIP: 1231249817, numer REGON: 142947844.

Dane kontaktowe:

Centrum Logistyczne ELUM, ul. Kutnowska 98, 09-500 Gostynin

Dział Obsługi Klienta, tel. +48607813228, e-mail:elum@elum24.pl

Dział Techniczny tel. +48 601 707 724, e-mail: techniczny@elum24.pl

numery telefonów czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 (opłata za połączenie telefoniczne według taryfy dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie w przypadku złożenia oferty zawarcia umowy przez Konsumentów lub Przedsiębiorców, którzy nie posiadają zawartej z ELUM Umowy o współpracy w zakresie dystrybucji oferowanych produktów.

W przypadku Klientów, którzy posiadają zawartą z ELUM Umowę obowiązują zapisy zawarte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży (w skrócie OWS).

Spis treści

Rozdział 1 Definicje

Rozdział 2 Postanowienia ogólne

Rozdział 3 Rejestracja i logowanie

Rozdział 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży, ceny i rabaty

Rozdział 5 Składanie zamówień

Rozdział 6 Płatności

Rozdział 7 Realizacja zamówienia

Rozdział 8 Dostawa

Rozdział 9 Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta

Rozdział 10 Tryb postępowania reklamacyjnego

Zasady obowiązujące Konsumentów - rękojmia

Zasady obowiązujące Przedsiębiorców

Rozdział 11 Gwarancja

Rozdział 12 Regulamin Programu Lojalnościowego LIGHT PLUS

Rozdział 13 Dane osobowe i polityka prywatności

Rozdział 14 Postanowienia końcowe

Rozdział 1 Definicje

Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady i warunki świadczenia usług, a w szczególności zawierania umów sprzedaży z Klientami drogą elektroniczną w ramach Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24 prowadzonej przez ELUM

Platforma Sprzedaży Internetowej ELUM24 (w skrócie Platforma) - strony internetowe pod domeną www.elum24.pl, umożliwiające Klientom złożenie zamówienia na prezentowane produkty w ramach Platformy

Klient - Konsument lub Przedsiębiorca

Konsument - w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca - w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 §1 Kodeksu Cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

ELUM - przedsiębiorstwo ELUM Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-525) przy Alei Zwycięstwa 259/1, oferujące do sprzedaży produkty, które można zamawiać za pośrednictwem Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24

Produkt - artykuły oświetleniowe i elektryczne prezentowane na stronach internetowych Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, stanowiące złożenie ELUM oferty zawarcia umowy sprzedaży, określające: rodzaj i ilość produktu znajdującego się w asortymencie w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia produktu, miejsce wydania produktu oraz dane Klienta, złożone za pośrednictwem Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży produktów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego pomiędzy Klientem a ELUM, z wykorzystaniem Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24, zawarta w momencie przesłania przez ELUM potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji

Umowa zawarta na odległość - umowa dotycząca produktów i/lub usług zawierana pomiędzy Konsumentem i ELUM bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu jednego lub kilku środków komunikacji na odległość w ramach systemu zorganizowanego przez ELUM do momentu zawarcia umowy włącznie

Profil klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez ELUM, po dokonaniu przez Klienta rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Profilu klienta, oznaczony indywidualną nazwą (logiem) i hasłem podanym przez Klienta, zawierający zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym m.in. informacje o złożonych zamówieniach

Koszyk - funkcjonalność umożliwiająca Klientowi ustalenie oraz modyfikację danych zamówienia, m.in. takich jak: rodzaj i ilość produktu, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności

Program Lojalnościowy LIGHT PLUS – program polegający na premiowaniu punktami zakupów dokonanych za pośrednictwem Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24, które Klient może wymienić na nagrody umieszczone w Katalogu Nagród na stronach internetowych pod domeną www.elum24.pl; warunki uczestnictwa w Programie określa Regulamin Programu Lojalnościowego LIGHT PLUS umieszczony w Rozdziale 12 niniejszego Regulaminu

Wada fizyczna - niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
 • nie ma właściwości, o których istnieniu ELUM zapewnił Konsumenta
 • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował ELUM przy zawarciu umowy, a ELUM nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
 • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym
 • została nieprawidłowo zamontowana i uruchomiona, jeżeli czynności te zostały wykonane przez ELUM lub osobę trzecią, za którą ELUM ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od ELUM

Wada prawna - sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Rozdział 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24 określa prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, a w szczególności:

  1. rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zasady dokonywania rejestracji, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i zasady korzystania z Platformy;
  2. warunki techniczne niezbędne do korzystania z Platformy;
  3. zasady zawierania umów na odległość z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Platformy, a w szczególności:
   • warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną na produkty w ramach Platformy,
   • warunki i zasady zapłaty ceny lub wynagrodzenia za produkty,
   • koszty oraz terminy i sposób dostawy,
   • składanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta,
  4. zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym LIGHT PLUS,
  5. zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin jest zgodny z postanowieniami art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).

 3. Korzystanie z Platformy, w tym przeglądanie asortymentu, składanie zamówień, jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet; zainstalowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript, akceptująca pliki cookies; posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji; posiadanie telefonu kontaktowego;
  2. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 4. ELUM oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione, dlatego Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinien stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. ELUM nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu hasła w jakiejkolwiek formie.

 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych przez Platformę, ELUM podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

 6. ELUM nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient ponosi jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 7. Klient korzystający z Platformy jest zobowiązany do:

  1. korzystania z zasobów Platformy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także w sposób niezakłócający jej funkcjonowanie;
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym;
  3. nie wykorzystywania zasobów i funkcji Platformy w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes ELUM.
 8. Wszelkie prawa do Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Platformy należą do ELUM, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą ELUM wyrażoną na piśmie.

 9. Aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu mieści się na stronie internetowej pod domeną www.elum24.pl, a Klient ma możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniony jest Klientowi bezpłatnie, a dostęp do niego nie jest w żaden sposób ograniczony.

 10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy prawa.

Rozdział 3 Rejestracja i logowanie

 1. ELUM świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z indywidualnego Profilu klienta, na stronie internetowej Platformy pod domeną www.elum24.pl

 2. Rejestracja Profilu klienta jest dobrowolna i nieodpłatna.

 3. Klient może przeglądać asortyment za pośrednictwem Platformy lub składać zamówienia bez rejestrowania Profilu klienta.

 4. Rejestracja Profilu klienta pozwala Klientowi na korzystanie z usług znajdujących się w panelu Strefa klienta, a w szczególności umożliwia:

  1. śledzenie statusu złożonego zamówienia,
  2. śledzenie historii zamówień,
  3. zachowanie listy produktów dodanych do przechowalni,
  4. uczestnictwo w Programie Lojalnościowym LIGHT PLUS, tzn. zbieranie Punktów za zakupy produktów i wymianę Punktów na nagrody umieszczone w Katalogu Nagród na stronach internetowych pod domeną www.elum24.pl.
 5. Utworzenie indywidualnego Profilu klienta wymaga wypełnienia formularza rejestracji znajdującego się na stronie Platformy www.elum24.pl, a w szczególności podania podstawowych danych Klienta, którymi są: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

 6. W celu dokonania rejestracji Profilu klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji.

 7. Podanie danych przy rejestracji Profilu klienta, akceptacja Regulaminu i zgoda na przeważanie danych osobowych są dobrowolne, jednak obligatoryjne do utworzenia Profilu klienta.

 8. Po uaktywnieniu Profilu klienta, Klient może zalogować się do Strefy klienta podając Login oraz hasło, i może w pełni korzystać z funkcjonalności Platformy.

 9. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania, oraz likwidacji indywidualnego Profilu klienta.

 10. Klient może usunąć indywidualny Profil klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie ELUM za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: elum@elum24.pl, żądania usunięcia indywidualnego Profilu klienta.

Rozdział 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży, ceny i rabaty

 1. Przedmiotem działalności Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24 pod domeną www.elum24.pl jest sprzedaż produktów przy wykorzystaniu sieci Internet, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 2. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane na Platformie w chwili składania zamówienia.

 3. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na Platformie nie są ofertą w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

 4. Złożenie zamówienia przez Konsumenta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów na odległość za pośrednictwem Platformy i skierowaną do ELUM. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość według przepisów prawa. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy Przedsiębiorców.

 5. Przesłanie przez Platformę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji jest jednoznaczne z potwierdzeniem zawarcia umowy między ELUM a Klientem.

 6. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem. Komunikacja z Klientem oraz wymiana wzajemnych oświadczeń odbywa się wyłącznie w języku polskim.

 7. Umowa sprzedaży produktów ma charakter jednorazowy i jej czas trwania określany jest terminem realizacji złożonego zamówienia. Umowa zostaje zakończona w momencie dostarczenia zamówienia do Klienta.

 8. Wszystkie produkty oferowane za pośrednictwem Platformy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 9. Wraz z produktami zakupionymi przez Platformę wydane zostają Klientowi wszystkie elementy ich wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.

 10. Ceny produktów prezentowanych na Platformie są cenami fabrycznymi i wyrażone są w złotych polskich. Przy każdym produkcie podana jest cena brutto (tj. zawierająca cła i podatki, w tym podatek VAT) i cena netto. Ceny zawierają koszt gospodarowania odpadami.

 11. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona ilość produktów, a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzanych przez Platformę zamówień na te produkty, aż do wyczerpania się zapasów produktów objętych tymi formami sprzedaży.

 12. Od cen produktów naliczane są rabaty zgodnie z zasadami i tabelą rabatów zamieszczoną w zakładce Rabaty.

 13. Ceny produktów podane na Platformie nie zawierają kosztów dostawy, ani innych kosztów związanych z realizacją zamówienia. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia zamówienia przez Klienta i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia podanej w Koszyku w Podsumowaniu formularza zamówienia.

 14. ELUM podaje do wiadomości Klienta informacje, które są wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z produktu, w szczególności nazwę produktu, oznaczenie producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju produktu, określenie jego energochłonności, a także inne dane wymagane przez przepisy prawa.

 15. Dane opisowe, fotografie, schematy wymiarowe, wagi, wskaźniki zużycia, trwałości i wydajności umieszczane w oficjalnych materiałach marketingowych ELUM, w tym na stronie internetowej www.elum24.pl i w katalogach produktów są danymi przybliżonymi, mają charakter wyłącznie poglądowy i nie zobowiązują ELUM w żaden sposób, chyba że wyraźnie zostały oznaczone jako wiążące.

 16. Przy każdym produkcie umieszczona jest liczba Punktów Programu Lojalnościowego LIGHT PLUS, która przysługuje za zakup tego produktu; szczegółowe warunki naliczania Punktów w Programie znajdują się w Rozdziale 12 niniejszego Regulaminu.
 17. Klient wysyłając zamówienie za pośrednictwem Platformy oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Akceptacja przez Klienta treści Regulaminu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, ale obligatoryjna do złożenia zamówienia i następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

 18. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy sprzedaży produktów w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail Klienta: potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, faktury Pro-Forma, a w przypadku Konsumenta również informacji o prawie do odstąpienia od umowy;
  2. wysłania dowodu zakupu do zrealizowanego zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mailowy;
  3. w systemie teleinformatycznym ELUM oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 19. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

  a. akceptacja Klienta nie wyłącza prawa ELUM Sp. z o.o. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej;

  b. sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści;

  c. sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT;

  d. każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną,

  e. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: ELUM Sp. z o.o. ul. Kutnowska 98, 09-500 Gostynin lub elektronicznie na adres elum@elum24.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji ELUM Sp. z o.o. traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej;

Rozdział 5 Składanie zamówień

 1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24 dostępnej na stronie internetowej pod domeną www.elum24.pl Zamówienia składane w inny sposób nie będą realizowane.

 2. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów z ELUM, a w przypadku Konsumenta jest to oferta zawarcia umowy na odległość.

 3. Klient może złożyć zamówienie na jeden lub większą ilość produktów - tylko do maksymalnej ilości szt. dostępnych w danym momencie na Platformie.

 4. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem Platformy. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę, święta lub dni oficjalnie ogłoszone przez Platformę jako wolne od pracy, będą rozpatrywane w pierwszy dzień roboczy pracy Platformy po dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

 5. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Platformy należy przejść kilka etapów:

  1. skompletować zamówienie w Koszyku, z podaniem ich ilości w szt.,
  2. dokonać wyboru sposobu dostawy i formy płatności oraz związanych z tym kosztów,
  3. uzupełnić dane niezbędne do wykonania dostawy,
  4. sprawdzić poprawność danych w formularzu zamówienia, z możliwością ich zmiany,
  5. zatwierdzić i przesłać zamówienie.
 6. Na etapie Podsumowania zamówienia Klient może modyfikować zamówienie lub z niego zrezygnować, aż do momentu naciśnięcia na przycisk „potwierdzam zakup” - potwierdzenie zakupu jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wysłaniem zamówienia do ELUM.

 7. Klient, podczas przeglądania asortymentu oraz na każdym etapie składania zamówienia, ma dostęp do informacji na temat:

  1. warunków i kosztów dostawy produktów, dostępnych w zakładce Dostawa,
  2. możliwej formy płatności wraz z kosztami dokonania płatności, dostępnych w zakładce Płatności.
 8. Na etapie Podsumowania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia zamówienia, Klient otrzymuje informację o całkowitej wartości zamówienia brutto. Podana w Podsumowaniu wartość zamówienia dotyczy całkowitych kosztów, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi cłami, podatkami, kosztami dostarczenia produktów oraz kosztami związanymi z dokonaniem płatności w wybranej formie.

 9. Zatwierdzenie i przesłanie zamówienia przez Klienta, w tym Konsumenta, następuje poprzez naciśnięcie na przycisk „potwierdzam zakup” obok którego zawarta jest wyraźna informacja o sumie brutto do zapłaty. Oznacza to, że Klient:

  1. przed złożeniem zamówienia otrzymał od ELUM informację, że złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty i wyraźnie potwierdził, że wie, iż jest to równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia płatności zawartych w zamówieniu,
  2. zaakceptował warunki i złożył ofertę zakupu produktów umieszczonych w formularzu zamówienia skierowaną do ELUM; Konsument tym samym składa ofertę zawarcia umowy na odległość z ELUM i ma prawo do odstąpienia od umowy wg szczegółowych przepisów prawa i zapisów niniejszego Regulaminu.
 10. Po prawidłowym złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje automatyczny komunikat o potwierdzeniu otrzymania zamówienia przez ELUM, numer zamówienia oraz informację o przesłaniu specyfikacji zamówienia na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia, a w przypadku wyboru płatności internetowej lub płatności kartą płatniczą - przekierowanie do serwisu płatniczego w celu dokonania płatności.Specyfikacja zamówienia, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 11. W potwierdzeniu złożenia zamówienia wysłanym przez ELUM na adres e-mail Klient otrzymuje link do potwierdzenia złożonego zamówienia. Dopiero po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia od Klienta, które następuje automatycznie po kliknięciu na przesłany link, ELUM rozpatruje przesłaną ofertę zawarcia umowy.

 12. ELUM może odmówić realizacji zamówienia, z ważnego powodu, np. w przypadku gdy: produkt uległ uszkodzeniu lub brak produktu w magazynie, dane Klienta są niepełne lub nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z Klientem, Klient nie przestrzega postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.

 13. W wyjątkowych przypadkach ELUM będzie telefonicznie potwierdzał otrzymanie i przyjęcie zamówienia kontaktując się z Klientem na podany uprzednio numer telefonu.

 14. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, ELUM wysyła niezwłocznie po zweryfikowaniu zamówienia, na podany przez Klienta adres e-mail. Informacja o przystąpieniu do realizacji zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty przez ELUM, co jest jednoznaczne z zawarciem przez ELUM umowy sprzedaży produktów z Klientem.

Rozdział 6 Płatności

 1. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia produktów:

  1. płatność z odroczonym terminem - termin płatności i wysokość kredytu kupieckiego wynikają z zawartej z ELUM Umowy o współpracy handlowej
  2. przedpłata - płatność przed wysyłką lub odbiorem zamówionych produktów (z góry)
   • przelewem tradycyjnym
   • przelewem internetowym bankowości elektronicznej
  3. za pobraniem - płatność gotówką przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera (maksymalna kwota pobrania wynosi 6500,00 zł)
  4. gotówką przy odbiorze osobistym - we wskazanym przez ELUM miejscu odbioru

 2. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, przed wysyłką lub odbiorem zamówionych produktów, powinien uiścić cenę oraz wszelkie dodatkowe koszty wskazane w złożonym zamówieniu, w tym koszty dostarczenia produktów, w terminie 14 dni roboczych po otrzymaniu od ELUM wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, na podany w potwierdzeniu rachunek bankowy. Jeśli zapłata nie wpłynie na konto ELUM w terminie 14 dni roboczych, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany.

 3. Numer rachunku bankowego: BNP Paribas Bank Polska SA 68 1750 0012 0000 0000 3695 3454

 4. Płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej i kartą płatniczą następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.
 5. Każda płatność z góry, zrealizowana przez Klienta przed wysłaniem przez Platformę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, stanowi przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

 6. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność za pobraniem przy odbiorze, zobowiązany jest do dokonania płatności kurierowi gotówką przy odbiorze przesyłki.

 7. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał opcję odbioru osobistego, dokonuje płatności wg jednej z opcji:

  1. płatność gotówką w miejscu odbioru produktów wskazanym przez ELUM,
  2. płatność przed odbiorem zamówionych produktów (z góry) - przelewem tradycyjnym lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej lub kartą płatniczą

 8. W przypadku wybranych produktów, ELUM zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla złożonego zamówienia, o czym Klient będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

Rozdział 7 Realizacja zamówienia

 1. Przy każdym produkcie podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od momentu potwierdzenia przez ELUM przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania zamówienia do przewoźnika realizującego dostawę - uwzględniane są tylko dni robocze.

 2. Zamówienie na produkty o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu wszystkich zamówionych produktów. Termin skompletowania paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

 3. Termin dostawy zamówionych produktów zależny jest od wyboru sposobu dostawy. ELUM informuje Klienta o przybliżonym terminie dostawy przesyłając mu wiadomość o wysłaniu zamówionych produktów. W przypadku Konsumenta ELUM powinien wykonać umowę sprzedaży produktów najpóźniej w terminie trzydziestu dni po jej zawarciu, chyba, że umowa stanowi inaczej (wg przepisów zawartych w art.5431 §1 Kodeksu Cywilnego)

 4. ELUM jest zwolniony z obowiązku dotrzymania terminów realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia zdarzeń określanych mianem siły wyższej oraz w przypadkach powstałych z winy Klienta, w szczególności w przypadku nie dotrzymania przez Klienta jakiegokolwiek terminu zapłaty. Wystąpienie okoliczności opisanych powyżej powoduje zawieszenie realizacji zamówienia do czasu ustania tych okoliczności, a Klient nie ma w tej sytuacji prawa do dochodzenia od ELUM jakiegokolwiek odszkodowania.

 5. Przygotowanie zamówienia do wysyłki lub odbioru następuje:

  1. w czasie 1 dnia roboczego po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym ELUM - w przypadku wyboru płatności z góry przed wysyłką lub przed odbiorem osobistym,
  2. po przesłaniu Klientowi przez ELUM potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji - w przypadku wyboru płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki oraz przy płatności gotówką przy odbiorze osobistym we wskazanym przez ELUM miejscu odbioru.
 6. Klient, który zarejestrował Profil klienta na Platformie i złożył zamówienie po zalogowaniu się, ma możliwość sprawdzenia i śledzenia statusu realizacji zamówienia w Profilu klienta.

 7. Każdy Klient, który złożył zamówienie jest powiadamiany poprzez pocztę e-mail o zmianie statusu zamówienia.

Rozdział 8 Dostawa

 1. Produkty zamawiane za pośrednictwem Platformy są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Zamówienie potwierdzone do realizacji przez ELUM, dostarczane jest na wskazany przez Klienta adres, za pośrednictwem przewoźników, których wykaz dostępny jest w zakładce Dostawa.

 3. Dostawa zamówionych produktów do Klienta podlega opłacie, chyba, że umowa zawarta z Klientem stanowi inaczej.

 4. Koszt dostawy określony jest w zakładce Dostawa oraz każdorazowo na etapie składania zamówienia w momencie wyboru sposobu dostawy i uzależniony jest od wyboru formy dostawy, sposobu płatności i łącznej wartości zamówienia.

 5. Ze względu na rodzaj produktów, ELUM zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

 6. Opłatę pokrywającą koszt dostawy produktów ELUM dolicza do ceny całego zamówienia realizowanego jednorazowo.

 7. Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia, wyboru formy dostawy i sposobu płatności oraz dostępności zamówionych produktów w magazynie ELUM.

 8. Na całkowity czas dostarczenia zamówienia czyli okres oczekiwania na przesyłkę składa się:

  1. czas skompletowania zamówienia i przygotowania do wysyłki,
  2. czas dostarczenia przesyłki na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 9. Przy każdym prezentowanym produkcie podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki.

 10. Produkty zamówione za pośrednictwem Platformy są dostarczane w dni robocze. Przybliżony termin dostawy oznaczany jest również w dniach roboczych.

 11. Klient ma możliwość podania podczas składania zamówienia innego adresu dostawy niż adres zamieszkania lub adres na fakturze VAT.

 12. Produkty wysyłane są w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym na czas transportu.

 13. W dniu wysłania zamówionych produktów do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez ELUM z podaniem numeru listu przewozowego. W przypadku wyboru opcji odbioru osobistego Klient otrzymuje informację o możliwości odbioru zamówienia z miejsca wskazanego przez ELUM.

 14. Monitorowanie przesyłki na podstawie numeru listu przewozowego jest możliwe na stronie www przewoźnika realizującego dostawę zamówienia do Klienta.

 15. Klient podczas odbioru przesyłki powinien sprawdzić ją dokładnie w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem; w przypadku wystąpienia w/w nieprawidłowości należy zażądać od przedstawiciela firmy kurierskiej sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były nalepki „ostrożnie szkło”, „góra dół”, taśma klejąca lub firmowa), o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) oraz informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone); zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić ELUM. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi ELUM rozpatrzenie reklamacji.

 16. Produkty zamówione za pośrednictwem Platformy są dostarczane wraz z wystawioną przez ELUM fakturą VAT.

Rozdział 9 Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta

 1. Umowa sprzedaży zawierana przez ELUM z Konsumentem za pośrednictwem Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24 stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

 2. Konsument, który zawarł za pośrednictwem Platformy umowę na odległość, może odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając ELUM stosowne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 3. Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy wyłącznie Konsumenta - zgodnie z przepisami prawa odstąpić od umowy nie może Przedsiębiorca, w tym również Przedsiębiorca, który zawarł umowę o współpracy handlowej z ELUM.

 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument odebrał zamówione produkty (objął w posiadanie) lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie zamówionych produktów.

 5. Odstąpienie jest skuteczne, o ile wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta nastąpiło przed upływem 14 dni od dnia odebrania zamówionych produktów. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 6. Konsument może odstąpić od umowy informując ELUM o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, poprzez:

  1. skorzystanie z gotowego formularza, jednak nie jest to obowiązkowe,
  2. złożenie innego jednoznacznego oświadczenia, w którym poinformuje ELUM o decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 7. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość przez Konsumenta może nastąpić:

  1. na piśmie - wówczas należy je przesłać na adres Centrum Logistyczne ELUM Sp. z oo., ul. Kutnowska 98, 09-500 Gostynin, z dopiskiem „Zwrot”.
  2. w formie elektronicznej - na adres poczty elektronicznej elum@elum24.pl
 8. Uprawnienia Konsumenta wynikające z Rozdziału 9 niniejszego Regulaminu ulegają wyłączeniu wg art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), w odniesieniu do umów:

  1. świadczenie usług, jeżeli ELUM wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez ELUM utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. gdzie przedmiotem świadczenia jest dostarczenie produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. gdzie przedmiotem świadczenia jest dostarczenie produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającemu krótki termin przydatności do użycia;
  4. gdzie przedmiotem świadczenia jest dostarczenie produktu w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. gdzie przedmiotem świadczenia jest dostarczenie produktu, który, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter jest w sposób nierozłączny połączony z innymi przedmiotami.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta uważna jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim ELUM zakończył procedurę zmierzającą do wysłania zamówionych produktów oferta przestaje wiązać i zostaje anulowana.

 10. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić zamówione produkty niezwłocznie, przed upływem 14-dniowego terminu, na adres Centrum Logistyczne ELUM Sp. z o.o., ul. Kutnowska 98, 09-500 Gostynin, z dopiskiem „Zwrot”.

 11. Produkt zwracany przez Konsumenta w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży należy odesłać w odpowiednim opakowaniu, zabezpieczającym przed uszkodzeniami fizycznymi. W celu ułatwienia identyfikacji powodu zwrotu produktu ELUM zaleca dołączyć do przesyłki kopię oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Ponadto w celu przyspieszenia procedury zwrotu ELUM zaleca, aby do zwracanego produktu dołączyć kserokopię dokumentu zakupu (np. kserokopię faktury).

 12. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktów do ELUM, w stosunku do których Konsument odstąpił od umowy.

 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 14. ELUM zwraca płatności otrzymane od Konsumenta w terminie 14 dni od dnia, w którym została poinformowana przez Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

 15. ELUM uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem kwot, o których mowa w pkt. 14 powyżej, do momentu otrzymania produktu od Konsumenta lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania produktu.

 16. Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia zwracanych produktów po odstąpieniu od umowy przez Konsumenta przechodzi:

  1. na Konsumenta, w przypadku gdy odesłanie produktów następuje bezpośrednio przez Konsumenta i zlecone zostało przewoźnikowi, na wybór którego ELUM nie miał wpływu - czas trwania odpowiedzialności liczony jest od momentu powierzenia produktów przewoźnikowi przez Konsumenta, aż do momentu dostarczenia tych produktów do ELUM;
  2. na ELUM, w przypadku gdy ELUM odbiera lub zleca przewoźnikowi odbiór zwracanych produktów od Konsumenta.
 17. Zwrot płatności, o których mowa w pkt.14 powyżej, zostanie dokonany przez ELUM przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Rozdział 10 Tryb postępowania reklamacyjnego

Zasady obowiązujące Konsumentów - rękojmia

 1. ELUM zapewnia, że produkty zamawiane za pośrednictwem Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24 są pozbawione wad fizycznych i prawnych.

 2. ELUM ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne (rękojmia) produktów zamawianych za pośrednictwem Platformy na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U 1964 Nr 16 poz. 93z późn. zm.), w szczególności w art.556 - art.5764.

 3. Odpowiedzialność ELUM z tytułu rękojmi w stosunku do Przedsiębiorcy, zostaje wyłączona na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego. Zapis ten jest bezskuteczny w przypadku, gdy ELUM podstępnie zataił wadę przed Klientem.

 4. ELUM odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Konsumentowi. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej zakupionego produktu przed upływem jednego roku od daty jego wydania domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.

 5. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem jednego roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, ale wada musi być zgłoszona nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania produktu Konsumentowi.

 6. Wada fizyczna, według zapisów Kodeksu Cywilnego, polega na niezgodności zakupionego produktu z umową. ELUM jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 7. W razie stwierdzenia wady fizycznej zakupionego produktu Konsument może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy;
   • zapisu nie stosuje się, jeśli ELUM niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie, pod warunkiem, że produkt nie był już wcześniej wymieniony lub naprawiany przez ELUM albo ELUM nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady;
   • obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady;
   • Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  2. zamiast zaproponowanego przez ELUM usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady;
   • zapisu nie stosuje się, jeśli doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez ELUM;
   • przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  3. żądać nieodpłatnego jego naprawienia albo wymiany na nowy produkt, wolny od wad;
   • ELUM jest zobowiązany wymienić wadliwy produkt na nowy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta;
   • ELUM może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta co do naprawy lub wymiany produktu, jeżeli doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 8. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej zakupionego produktu, Konsument może złożyć reklamację z tytułu rękojmi:

  1. w formie elektronicznej, w tytule e-maila wpisując „Reklamacja” - na adres poczty elektronicznej: reklamacje@elum24.pl
  2. w formie pisemnej, z dopiskiem „Reklamacja” - na adres Centrum Obsługi Reklamacji, ul. Kutnowska 98, 09-500 Gostynin.
 9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy produkt na adres: Centrum Obsługi Reklamacji, ul. Kutnowska 98, 09-500 Gostynin.

 10. Do zareklamowanych produktów należy dołączyć dowód zakupu produktu oraz formularz reklamacyjny lub inne zgłoszenie reklamacji zawierające w szczególności:

  1. imię i nazwisko;
  2. adres do korespondencji;
  3. adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Konsument życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  4. datę zakupu reklamowanych produktów;
  5. wykaz reklamowanych produktów;
  6. dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia;
  7. żądanie Konsumenta;
  8. preferowany przez Konsumenta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 11. ELUM ustosunkuje się do żądań Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia przez Konsumenta. W przypadku uznania reklamacji, ELUM zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.

 12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, przysługujących mu na podstawie art.27 - art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

Zasady obowiązujące Przedsiębiorców

 1. ELUM jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu reklamacji, jeżeli Przedsiębiorca wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 2. Uprawnionym do zgłoszenia reklamacyjnego jest wyłącznie Przedsiębiorca, który zakupił produkt poprzez Platformę Sprzedaży Internetowej ELUM24 dostępną pod domeną www.elum24.pl. W przypadku wykrycia przez osobę trzecią wady produktu zakupionego u Przedsiębiorcy, zgłoszenie reklamacyjne jest składane przez Przedsiębiorcę, u którego wadliwy produkt został nabyty.

 3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej do Centrum Obsługi Reklamacji ELUM Sp. z o.o.

 4. Podstawowym sposobem zgłaszania reklamacji jest wysłanie pocztą elektroniczną na adres reklamacje@elum24.pl wypełnionego formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.elum24.pl (wzór do pobrania tutaj).

  Dane kontaktowe:

  e-mail: reklamacje@elum24.pl
  tel. 605 747 001

  Wadliwy produkt należy przesłać na adres:

  Centrum Obsługi Reklamacji
  ul. Kutnowska 98
  09-500 Gostynin

 5. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładny opis ujawnionych wad oraz dane nabywcy produktu i dokładne oznaczenie sprzedającego. Do zgłoszenia reklamacyjnego musi zostać załączony dowód sprzedaży w postaci faktury lub paragon fiskalnego potwierdzający datę nabycia reklamowanego towaru oraz dane sprzedającego.

 6. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia reklamacyjne otrzymane przez ELUM przed upływem dwóch lat, licząc od daty sprzedaży produktu do nabywcy, uwidocznionej na dołączonym do zgłoszenia reklamacyjnego dokumencie sprzedaży, chyba że spisano odrębną deklarację o wydłużonym okresie gwarancyjnym. Dla źródeł światła innych niż źródła światła LED okres gwarancji wynosi jeden rok. W przypadku wyrobów, do których wydawane są indywidualne Karty Gwarancyjne Jakości, warunkiem koniecznym jest załączenie do zgłoszenia reklamacyjnego takiej karty wraz z numerem ID widniejącym na karcie.

 7. Reklamacje jakościowe w okresie objętym gwarancją Przedsiębiorca może zgłaszać w terminie 14 dni od daty wykrycia wady.

 8. W przypadku dostaw do punktu wskazanego przez Przedsiębiorcę reklamacje ilościowe wynikające z błędnego załadunku produktów oraz reklamacje wynikające ze szkód powstałych w trakcie transportu mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni licząc od daty dostawy.

 9. W przypadku ubytków i uszkodzeń (reklamacje jakościowe lub ilościowe) powstałych w czasie transportu produktów, konieczne jest sporządzenie przez Przedsiębiorcę protokołu szkody, na którym powinny być umieszczone informacje odnośnie rodzaju powstałej szkody w zakupionych produktach (stwierdzenie uszkodzenia lub braku towaru - zaginięcia itp.).

 10. Przedsiębiorca zobowiązany jest każdorazowo do szczegółowej kontroli dostawy, jeżeli transportowe zabezpieczenie produktów będzie nosiło jakiekolwiek ślady naruszenia. Adnotacja Przedsiębiorcy na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował. Protokół szkody należy spisać z kurierem (w ciągu 7 dni od daty dostawy) nawet wtedy, gdy opakowanie nie nosi śladów zewnętrznych uszkodzeń, a istnieje podejrzenie uszkodzenia przesyłki - kurier wpisuje odpowiednią adnotację. Warunkiem koniecznym do uznania takiej reklamacji jest także dołączenie listu przewozowego do protokołu szkody.

 11. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach, powoduje utratę przez Przedsiębiorcę prawa do reklamacji z w/w tytułów.

 12. Reklamowane Produkty dostarczane są do Centrum Obsługi Reklamacji na koszt ELUM wyłącznie w przypadku, w którym przesłanie wadliwych towarów wskazanych w zgłoszeniu reklamacyjnym nastąpiło po uzgodnieniu tej wysyłki z ELUM, a zgłoszenie reklamacyjne uznane zostało przez ELUM jako zasadne i powstałe z winy ELUM, w przeciwnym razie kosztami transportu reklamowanych Produktów zostanie obciążony Przedsiębiorca.

 13. Dla reklamacji jakościowych w procesie reklamacyjnym rozpatrywane są wyłącznie produkty, w których wystąpiła wada materiałowa, konstrukcyjna lub wykonawcza z winy ELUM.

 14. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ELUM ocenia z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.

 15. W przypadku reklamacji produktu ELUM dokona nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie i Ogólnych Warunkach Sprzedaży i uznane przez ELUM jako produkt zareklamowany zasadnie. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych z usterką bądź sposobem eksploatacji produktu, Przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć wszelkich danych i informacji, których zażąda ELUM w celu rozpatrzenia reklamacji.

 16. ELUM wypowie się odnośnie sposobu załatwienia reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanych produktów. W szczególnych przypadkach uzasadnionych np. wydłużonym czasem oczekiwania na dostawę produktu podlegającego wymianie na nowy lub części zamiennych czas realizacji zgłoszenia reklamacyjnego może ulec wydłużeniu, o czym Przedsiębiorca zostanie niezwłocznie poinformowany.

 17. Jeżeli ELUM nie może dokonać naprawy wadliwego produktu oraz nie jest możliwa jego wymiana na nowy, zastrzega sobie prawo rekompensaty wartości wadliwego produktu poprzez wystawienie odpowiedniego dokumentu korygującego dla Przedsiębiorcy i zwrot równowartości ceny produktu.

 18. O sposobie rozpatrzenia zasadnego zgłoszenia reklamacyjnego tj. naprawie produktu, wymianie na nowy bądź zwrocie zapłaconej przez Przedsiębiorcę ceny, decyduje ELUM po ocenie rodzaju usterki.

 19. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas liczony od daty zasadnego zgłoszenia reklamacyjnego do dnia dostarczenia do Przedsiębiorcy naprawionego wyrobu.

 20. Dostawa naprawionych produktów do Przedsiębiorcy odbywa się na koszt ELUM w dogodnym dla obu stron terminie.

 21. ELUM nie odpowiada w żaden sposób za dodatkowe koszty powstałe w wyniku wystąpienia usterki produktu (np. montaż i demontaż) ograniczając swoją odpowiedzialność wyłącznie do samego produktu.

 22. ELUM nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem produktów przez Przedsiębiorcę oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.

Rozdział 11 Gwarancja

 1. Reklamacje jakościowe z tytułu gwarancji mogą być zgłaszane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę i rozpatrywane będą wyłącznie dla produktów objętych gwarancją. Każdy produkt objęty gwarancją posiada dołączoną indywidualną Kartę Gwarancyjną Jakości, w której zawarte są szczegółowe warunki rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych z tytułu gwarancji.

 2. W przypadku skorzystania z reklamacji z tytułu gwarancji warunkiem koniecznym jest załączenie do zgłoszenia reklamacyjnego w/w karty wraz z numerem ID widniejącym na karcie.

 3. Reklamacja z tytułu gwarancji rozpatrywana będzie wyłącznie przed upływem terminu podanego w Karcie Gwarancyjnej Jakości dołączonej do produktu, licząc od daty uwidocznionej na dołączonym do zgłoszenia reklamacyjnego dokumencie sprzedaży. Bardzo prosimy o zachowanie dowodu zakupu (faktury) do czasu wygaśnięcia gwarancji, wskazanego w Karcie Gwarancyjnej Jakości.

 4. ELUM zobowiązuje się we własnym zakresie uzyskiwać i dostarczać Klientowi, o ile ten na piśmie skieruje takie żądanie, wymagane przez polskie przepisy prawa niezbędne certyfikaty, zezwolenia, świadectwa zgodności z normami lub inne dokumenty związane z wprowadzaniem Produktów do obrotu na terenie Polski.

 5. ELUM bierze pełną odpowiedzialność za jakość produktów kupowanych przez Klienta od ELUM.

 6. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, w którym Klient dokonał jakichkolwiek zmian i modyfikacji w produkcie.

 7. ELUM oświadcza, że nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek nie właściwego zastosowania produktów.

 8. ELUM oświadcza, że jako gwarant jakości produktów będzie respektował wszelkie regulacje prawne i zwyczaje handlowe w tym zakresie.

Rozdział 12 Regulamin Programu Lojalnościowego LIGHT PLUS

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego pod nazwą LIGHT PLUS, który skierowany jest osób składających zamówienia i dokonujących zakupów produktów poprzez Platformę Sprzedaży Internetowej ELUM24.
  2. Program Lojalnościowy LIGHT PLUS polega na przyznawaniu Punktów za zakupione towary oraz z innych tytułów określonych przez Organizatora, np. za zapisanie się do Newslettera lub dodanie pozytywnej opinii o produkcie.
 2. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
  1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest ELUM Sp z .o.o. z siedzibą w Gdyni (81-525) przy Alei Zwycięstwa 259/1.
  2. Program jest prowadzony wyłącznie na terenie Polski.
  3. Funkcjonowanie programu opiera się na zasadach przyznawania punktów w zamian za dokonane zakupy produktów poprzez Platformę Sprzedaży Internetowej ELUM24 oraz z innych tytułów określonych przez Organizatora. Szczegóły przyznawania Punktów i uzyskiwania za nie korzyści zostały określone w punkcie IV i V niniejszego Regulaminu.
  4. Programem objęte są wszystkie produkty prezentowane w Platformie w chwili składania zamówienia, dostępne na stronach internetowych www.elum24.pl
  5. Program prowadzony jest od dnia 01 września 2018 r. i trwa do odwołania przez Organizatora.
 3. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
  1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba zarejestrowana (posiadająca indywidualne konto – Profil klienta) w Platformie Sprzedaży Internetowej ELUM24.
  2. Jedna osoba może posiadać więcej niż jedno konto.
  3. Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno konto.
  4. Identyfikatorem konta jest każdorazowo Login, który stanowi adres poczty elektronicznej z której dokonywane są zamówienia.
  5. Warunkiem przystąpienia do Programu jest założenie konta w Platformie Sprzedaży Internetowej ELUM24 oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, który stanowi integralną część Regulaminu Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24. Akceptacji Regulaminu Programu dokonuje się w momencie rejestracji konta, przy akceptacji Regulaminu Platformy ELUM24, na stronach internetowych pod adresem www.elum24.pl poprzez zaznaczenie odpowiednich pól.
  6. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i nieodpłatne.
  7. Informacje dotyczące Programu Lojalnościowego będą Państwu przekazywane na adres korespondencyjny, pocztę e-mail lub na numer telefonu, który wskazali Państwo podczas rejestracji konta w Platformie Sprzedaży Internetowej ELUM24.
 4. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW
  1. Uczestnik Programu gromadzi Punkty na swoim osobistym koncie zwanym również Profilem klienta.
  2. Punkty naliczane są automatycznie.
  3. Punkty naliczane są za zakup produktów w Platformie Sprzedaży Internetowej ELUM24 według następujących zasad:
   1. za każde pełne 10,00 złotych z wartości brutto złożonego zamówienia naliczany jest 1 punkt,
   2. Punkty są naliczane bez względu na rodzaj środka płatności.
  4. Organizator Programu może przyznać dodatkowe Punkty za zakup wybranych produktów w określonym czasie.
  5. Punkty przyznawane są również z innych tytułów niż zakup produktów, np. za zapisanie się do Newslettera lub dodanie pozytywnej opinii o produkcie.
  6. Przyznane Punkty zostają zarejestrowane na koncie Uczestnika po zrealizowaniu złożonego zamówienia. Wykorzystanie Punktów jest możliwe jednak po opłaceniu faktury sprzedaży za zamówione produkty.
  7. Jeżeli Uczestnik Programu zrezygnuje z nabycia towarów lub usług, za które zostały naliczone Punkty, np. gdy odstąpi od umowy, zwraca nabyty towar, Punkty zostaną automatycznie odjęte w ilości wynikającej z wystawionej faktury korygującej z konta Uczestnika Programu.
  8. Organizator zastrzega, iż nie istnieje możliwość łączenia kont lub dokonywania przelewu Punktów z jednego konta na drugie. Punkty nie są zbywalne.
 5. WYMIANA PUNKTÓW
  1. Uczestnik Programu posiada możliwość wymiany zgromadzonych punktów na nagrody, zgodnie z wartością punktów przedstawioną w ofercie dostępnej na stronach internetowych www.elum24.pl
  2. W celu wymiany Punktów na nagrody Uczestnik dokonuje wyboru nagrody z aktualnie obowiązującego Katalogu Nagród dostępnego na stronach internetowych www.elum24.pl oraz powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24 poprzez wysłanie maila.
  3. Wymiana może być dokonana pod warunkiem posiadania odpowiedniej ilości Punktów na koncie. Wykorzystane Punkty zostają automatycznie odjęte z konta Uczestnika.
  4. Wymiana Punktów na nagrody może zostać dokonana przez Uczestnika Programu tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy nie posiada on przeterminowanych należności wobec ELUM Sp. z o.o. W przypadku kiedy Uczestnik Programu dokona wymiany punktów na nagrodę posiadając przeterminowane należności wobec ELUM Sp. z o.o., Organizator Programu ma prawo uznać wymianę za nieskuteczną do czasu uregulowania zaległości płatniczych wobec ELUM Sp. z o.o.
  5. Wymiana Punktów na nagrody nie jest obligatoryjna.
  6. Wymiana Punktów na nagrody może zostać dokonana przez Uczestnika Programu tylko w sytuacji, kiedy dokonano faktycznego zakupu towarów, a suma punktów z zakupów stanowi co najmniej 80% wszystkich zgromadzonych punktów.
  7. Warunkiem wysłania przez Organizatora wybranej nagrody jest wcześniejsze uiszczenie przez Uczestnika Programu opłaty manipulacyjnej 1,00 zł netto wg otrzymanej faktury pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji konta.
  8. Katalog Nagród ustalany jest przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany, dodania lub usunięcia nagród w Katalogu Nagród według własnego uznania.
  9. Wśród katalogu Nagród mogą znajdować się produkty stanowiące towar handlowy ELUM Sp. z o.o.
  10. Nagrody, które stanowią towar handlowy ELUM Sp. z o.o. będą po dokonanej wymianie wysyłane razem z najbliższą dostawą towarów. W przypadku braku kolejnego zamówienia nagrody będą wysyłane na koszt odbiorcy. Koszt wysyłki nagród zgodny z ogólnymi kosztami wysyłki towaru.
  11. O dołożeniu Nagród stanowiących towar handlowy ELUM Sp. z o.o. do wysyłki towaru lub doliczeniu dodatkowych kosztów Uczestnik Programu będzie informowany na adres e-mail podany podczas rejestracji konta.
  12. Przeniesienie Punktów na innego Uczestnika Programu nie jest możliwe.
  13. Uczestnik może otrzymać informację o zgromadzonych Punktach za pośrednictwem stron internetowych www.elum24.pl logując się na swoje konto oraz telefonicznie po pomyślnej identyfikacji przeprowadzonej przez osobę Działu Obsługi Klienta Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24.
  14. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze.
  15. Po odebraniu nagrody konieczne jest podpisanie protokołu odbioru nagrody przez Uczestnika Programu i odesłanie podpisanego protokołu mailem na adres elum@elum24.pl lub na adres: Centrum Logistyczne ELUM Sp. z o.o., ul. Kutnowska 98, 09-500 Gostynin.
 6. WYGAŚNIĘCIE PUNKTÓW
  1. Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty wygasają po upływie 24 miesięcy od momentu ich przyznania Uczestnikowi, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na nagrody zgodnie z zasadami Programu. Punkty będą odliczane automatycznie z konta Uczestnika.
 7. USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
  1. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi Programu uczestnictwo w Programie w każdym czasie, w przypadku, gdy Uczestnik narusza zasady niniejszego Regulaminu, w szczególności, gdy udostępnił konto osobie nieupoważnionej. Wypowiedzenie takie nastąpi w formie pisemnej. Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania się od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne odwołanie zawierające uzasadnienie na adres: Centrum Logistyczne ELUM Sp. z o.o., ul. Kutnowska 98, 09-500 Gostynin.
  2. Zakończenie uczestnictwa w Programie jest równoznaczne z utratą zgromadzonych Punktów.
  3. Z chwilą doręczenia Organizatorowi Programu Lojalnościowego oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z udziału w Programie, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu. Organizator Programu zastrzega jednak prawo przechowywania danych dla celów dowodowych, na ewentualność dochodzenia roszczeń przez Uczestnika lub z innych uzasadnionych przyczyn.
 8. ZMIANA WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
  1. Niniejsze warunki Programu mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Organizatora Programu. Takie zmiany mogą być uzasadnione np. potrzebą uproszczenia funkcjonowania Programu, wprowadzeniem dodatkowych rozwiązań dla Uczestników lub innymi ważnymi potrzebami związanymi z funkcjonowaniem Programu Lojalnościowego np. zapobieganiu nadużyciom lub łamaniu zasad funkcjonowania Programu Lojalnościowego przez Uczestników.
  2. zmianach Uczestnicy będą powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronach internetowych www.elum24.pl albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Uczestników adres.
 9. ZAKOŃCZENIE FUNKCJONOWANIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
  1. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia funkcjonowania Programu Lojalnościowego. Informacja o takiej decyzji zostanie Państwu przekazana co najmniej na 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu poprzez ogłoszenie telefoniczne lub e-mailowe wystosowane przez Organizatora Programu. Stosowny komunikat pojawi się również na stronach internetowych www.elum24.pl
  2. Organizator zastrzega, iż możliwość realizacji Punktów będzie możliwa w terminie określonym w zawiadomieniu. Po tym terminie wymiana Punktów nie będzie możliwa.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.

Zasady poufności i ochrony danych osobowych uczestników programu Lojalnościowego

 1. WARUNKI OGÓLNE
  1. Organizator Programu Lojalnościowego dążąc do poszanowania ochrony prywatności Uczestników przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1182, Dz.U. z 2014 r. poz.1662; dalej „Ustawa”).
 2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Udostępnienie danych Organizatorowi Programu Lojalnościowego w związku z uczestnictwem w Programie ma charakter dobrowolny, aczkolwiek podanie niektórych danych jest niezbędne celem Państwa rejestracji („Dane podstawowe”).
  2. Danymi podstawowymi są dane wykorzystywane podczas rejestracji konta w systemie Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24.
 3. ADMINISTRATOR DANYCH
  1. Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe oraz dane dotyczące zebranych Punktów i transakcji dokonanych w systemie Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24 będą przetwarzane przez ELUM Sp. z o.o., 81-525 Gdynia, Aleja Zwycięstwa 259/1, pełniącego rolę administratora danych osobowych.
  2. Organizator nie zamierza udostępniać innym podmiotom, w tym Partnerom Programu Lojalnościowego danych osobowych na potrzeby marketingowe bez wyraźnej zgody Uczestnika.
 4. ZGODA NA MARKETING
  1. Udostępnianie Państwa danych innym podmiotom w celach marketingowych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy wyrażą Państwo odrębną zgodę na takie działania.
 5. ODWOŁANIE ZGODY NA MARKETING
  1. Udzieloną przez Uczestnika Programu zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Uczestnik może w każdej chwili odwołać za pośrednictwem stron internetowych www.elum24.pl lub kontaktując się z działem obsługi systemu Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24.
  2. Jeżeli Uczestnik odwołał swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie danych na potrzeby marketingowe nie będzie miało miejsca. W takim przypadku Organizator Programu będzie kontaktować się z Uczestnikiem Programu jedynie wtedy, gdy przekazywane będą informacje niezbędne dla realizacji praw lub obowiązków Uczestnika w ramach Programu.
 6. PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI DANYCH I POPRAWIANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych Uczestnika oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32 – 35 Ustawy. W przypadku zmiany danych np. adresu lub nazwiska Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować o takiej zmianie Organizatora. Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku braku poinformowania Organizatora przez Uczestnika o zmianie jego danych.

Rozdział 13 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji Profilu klienta, składania zamówienia lub zgłaszania reklamacji produktów są przetwarzane przez firmę ELUM Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdyni (81-525) przy Alei Zwycięstwa 259/1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387278, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 1231249817, numer REGON: 142947877, która jest administratorem danych osobowych.

 2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji Profilu klienta lub złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji Profilu klienta lub złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się na Platformie Sprzedaży Internetowej ELUM24 oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24.

 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych).

 4. Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku ELUM wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych ELUM lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 5. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie obligatoryjne. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie ELUM stosownego oświadczenia Klienta, które może zostać przesłane na adres Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24 np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail elumelum@elum24.pl.

 6. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newslettera, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej i marketingowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

 7. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych produktów, tj. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Osmańska 2. W przypadku, gdy zapłata za zamówione produkty jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

 8. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania, uzupełniana, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z ELUM na adres: Centrum Logistyczne ELUM Sp. z o.o., ul. Kutnowska 98, 09-500 Gostynin lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elum@elum24.pl.

 9. Dane osobowe Klientów przechowywane są przez ELUM Sp. z o.o. do czasu usunięcia konta na Platformie Sprzedaży Internetowej ELUM24. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie Klienta, ale również w przypadku wycofania przez Klienta zgody przetwarzanie jego danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych bądź zażądania przez Klienta ich usunięcia.

 10. W systemie ELUM Sp. z o.o. pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Klienta transakcjach, których przechowywanie związane jest z np. z przysługującymi Klientowi roszczeniami np. z tytułu reklamacji, a także w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

 11. ELUM wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Klienta, z którego dokonano połączenia z Platformą podczas przeglądania strony internetowej pod domeną www.elum24.pl i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia z Platformą z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

 12. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Platformy przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania z Platformy, dostosowywanie Platformy do potrzeb i oczekiwań danego Klienta (personalizacja podstron Platformy), badanie ruchu Klientów w ramach Platformy.

 13. Pliki cookies są wykorzystywane na Platformie za zgodą Klienta. Zgoda może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości Platformy.

 14. Klient korzystający z Platformy może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Platformy. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Platformy będzie mniej wydajne, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Platformy.

Rozdział 14 Postanowienia końcowe

 1. ELUM uprawniony jest do:
  1. zmiany cen oraz ilości produktów prezentowanych na Platformie,
  2. wycofania poszczególnych produktów z asortymentu,
  3. wprowadzania nowych produktów do asortymentu,
  4. przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na Platformie,
  5. dokonywania zmian Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych.
 2. Zmiany, o których mowa w pkt.1 powyżej nie dotyczą złożonych przez Klienta zamówień, które realizowane są zgodnie z Regulaminem w brzmieniu zaakceptowanym przez Klienta przed zawarciem umowy sprzedaży.

 3. ELUM honoruje wszelkie prawa Klientów, a zwłaszcza Konsumentów, przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

 4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

 5. Wszelkie zapisy zawarte w niniejszym Regulaminie mogą być rozszerzane w umowach zawieranych pomiędzy ELUM a Klientem.

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie znajdują właściwe przepisy kodeksu cywilnego.

 7. W przypadku nieważności niektórych postanowień Regulaminu wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych lub z jakichkolwiek innych przyczyn, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

 8. Załącznikami do Regulaminu są:

  Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

  Wzór formularza odstąpienia od umowy

  Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

 9. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2018 r. i odnosi się do umów zawartych od tego dnia.
1px up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl