1px Reklamacje

Informacje ogólne

Reklamacji produktów zakupionych za pośrednictwem Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24 można dokonywać po uprzednim formalnym zgłoszeniu w formie wskazanej w Regulaminie oraz według przepisów prawa.

ELUM zapewnia, że produkty sprzedawane za pośrednictwem Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24 są pozbawione wad fizycznych i prawnych.

Uprawnionym do zgłoszeń reklamacyjnych jest Konsument lub Przedsiębiorca, który dokonał zakupu za pośrednictwem Platformy Sprzedaży Internetowej ELUM24 dostępnej na stronie internetowej pod domeną www.elum24.pl

Konsument uprawniony jest do reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji (gwarancją objęte są tylko wybrane produkty).

Zasady zgłaszania reklamacji w przypadku Przedsiębiorców opisane są poniżej, w części Tryb postępowania reklamacyjnego dla Przedsiębiorców oraz w Ogólnych Warunkach Sprzedaży (w skrócie OWS), dostępnych tutaj.

Klient może zgłosić ELUM reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych przez ELUM drogą elektroniczną. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@elum24.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. ELUM niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

Tryb postępowania reklamacyjnego dla Konsumenta

Tryb postępowania reklamacyjnego dla Przedsiębiorcy

Gwarancja

Tryb postępowania reklamacyjnego dla Konsumenta

Rękojmia

Reklamacje z tytułu rękojmi przysługują tylko Konsumentowi. Odpowiedzialność ELUM z tytułu rękojmi w stosunku do Przedsiębiorcy, zostaje wyłączona na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego.

Jeżeli otrzymany produkt zamówiony przez Platformę Sprzedaży Internetowej ELUM24 posiada wadę fizyczną, Konsument ma prawo do skorzystania z uprawnień określonych w przepisach prawa, a w szczególności w art.556 – art.5764 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

ELUM odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Konsumentowi.

Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem jednego roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, ale wada musi być zgłoszona nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania produktu Konsumentowi.

Wada fizyczna, według zapisów Kodeksu Cywilnego, polega na niezgodności zakupionego produktu z umową. ELUM jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

W razie stwierdzenia wady fizycznej zakupionego przez Konsumenta produktu należy zgłosić ten fakt do ELUM wysyłając wypełniony formularz reklamacyjny (wzór do pobrania tutaj) na adres poczty elektronicznej reklamacje@elum24.pl lub w formie pisemnej na adres podany poniżej.

Wadliwy produkt należy przesłać na adres:

Centrum Obsługi Reklamacji
ul. Kutnowska 98
09-500 Gostynin

z dopiskiem: "Reklamacja"

Do zareklamowanego produktu należy dołączyć dowód zakupu oraz formularz reklamacyjny lub inne zgłoszenie reklamacji zawierające w szczególności:

 • imię i nazwisko;
 • adres do korespondencji;
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Konsument życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • datę zakupu reklamowanego produktu;
 • wykaz reklamowanych produktów;
 • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia;
 • żądanie Konsumenta;
 • preferowany przez Konsumenta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

ELUM ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki z wadliwym towarem i poinformuje o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, ELUM zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.

Konsument, według zapisów określonych w Kodeksie Cywilnym, może wybrać między naprawą towaru, wymianą towaru na wolny od wad, obniżeniem ceny towaru lub odstąpieniem od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy sprzedaży jest niemożliwe w przypadku, gdy wada jest nieistotna.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży nastąpi zwrot równowartości ceny produktu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, ELUM zwraca po rozpatrzeniu reklamacji i uznaniu jej za zasadną.

WAŻNE!

 • Konsument podczas odbioru przesyłki ma prawo sprawdzić ją dokładnie w obecności kuriera, w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.
 • W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy zażądać od przedstawiciela firmy kurierskiej, sporządzenia protokołu szkody.
 • W przypadku wykrycia szkody niewidocznej z zewnątrz, należy zgłosić tą sytuację firmie przewozowej lub ELUM w ciągu 7 dni.
 • Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi ELUM rozpatrzenie reklamacji.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszenia reklamacji

Uwagi:

 1. Aby wydrukować lub wypełnić formularz w wersji elektronicznej należy zapisać go w pamięci komputera lub urządzenia, z którego aktualnie korzysta Klient.
 2. Do odczytu formularza niezbędna jest przeglądarka plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader.
 3. Formularz można:
  • wydrukować, wypełnić ręcznie i wysłać (pocztą lub skan na e-mail),
  • wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować i wysłać (pocztą lub skan na e-mail),
  • wypełnić w wersji elektronicznej, zapisać w formacie PDF i wysłać na e-mail.
 4. W celu zapisania kopii wypełnionego formularza - w formacie PDF - należy skorzystać z instrukcji postępowania, która podpięta jest do formularza (okno na górze formularza). W przeglądarce plików PDF może wyświetlić się komunikat, że zapis wypełnionego formularza w pdf jest niemożliwy (dotyczy to tylko polecenia Zapisz jako… z Menu przeglądarki PDF), jednak korzystając z instrukcji jw. istnieje taka możliwość zapisu.
 5. Do zapisu formularza wypełnionego w wersji elektronicznej, w formacie PDF, niezbędna jest wirtualna "drukarka", umożliwiająca tym samym tworzenie plików PDF z poziomu dowolnego oprogramowania oferującego opcję Drukuj, np. PDFCreator lub Adobe PDF Creator.

Tryb postępowania reklamacyjnego dla Przedsiębiorcy

ELUM jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu reklamacji, jeżeli Przedsiębiorca wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Uprawnionym do zgłoszenia reklamacyjnego jest wyłącznie Przedsiębiorca, który zakupił produkt poprzez Platformę Sprzedaży Internetowej ELUM24 dostępną pod domeną www.elum24.pl. W przypadku wykrycia przez osobę trzecią wady produktu zakupionego u Przedsiębiorcy, zgłoszenie reklamacyjne jest składane przez Przedsiębiorcę, u którego wadliwy produkt został nabyty.

Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej do Centrum Obsługi Reklamacji ELUM Sp. z o.o.

Podstawowym sposobem zgłaszania reklamacji jest wysłanie pocztą elektroniczną na adres reklamacje@elum24.pl wypełnionego formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.elum24.pl (wzór do pobrania tutaj).

Dane kontaktowe:

e-mail: reklamacje@elum24.pl
tel. 48 605 747 001

Wadliwy produkt należy przesłać na adres:

Centrum Obsługi Reklamacji ELUM Sp. z o.o.
ul. Kutnowska 98
09-500 Gostynin

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładny opis ujawnionych wad oraz dane nabywcy produktu i dokładne oznaczenie sprzedającego. Do zgłoszenia reklamacyjnego musi zostać załączony dowód sprzedaży w postaci faktury lub paragon fiskalnego potwierdzający datę nabycia reklamowanego towaru oraz dane sprzedającego.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia reklamacyjne otrzymane przez ELUM przed dwóch lat, licząc od daty sprzedaży produktu do nabywcy, uwidocznionej na dołączonym do zgłoszenia reklamacyjnego dokumencie sprzedaży, chyba że spisano odrębną deklarację o wydłużonym okresie gwarancyjnym. Dla źródeł światła innych niż źródła światła LED okres gwarancji wynosi jeden rok. W przypadku wyrobów, do których wydawane są indywidualne Karty Gwarancyjne Jakości, warunkiem koniecznym jest załączenie do zgłoszenia reklamacyjnego takiej karty wraz z numerem ID widniejącym na karcie.

Reklamacje jakościowe w okresie objętym gwarancją Przedsiębiorca może zgłaszać w terminie 14 dni od daty wykrycia wady.

W przypadku dostaw do punktu wskazanego przez Przedsiębiorcę reklamacje ilościowe wynikające z błędnego załadunku produktów oraz reklamacje wynikające ze szkód powstałych w trakcie transportu mogą być zgłaszane w ciągu 7 dni licząc od daty dostawy.

W przypadku ubytków i uszkodzeń (reklamacje jakościowe lub ilościowe) powstałych w czasie transportu produktów, konieczne jest sporządzenie przez Przedsiębiorcę protokołu szkody, na którym powinny być umieszczone informacje odnośnie rodzaju powstałej szkody w zakupionych produktach (stwierdzenie uszkodzenia lub braku towaru - zaginięcia itp.).

Przedsiębiorca zobowiązany jest każdorazowo do szczegółowej kontroli dostawy, jeżeli transportowe zabezpieczenie produktów będzie nosiło jakiekolwiek ślady naruszenia. Adnotacja Przedsiębiorcy na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował. Protokół szkody należy spisać z kurierem (w ciągu 7 dni od daty dostawy) nawet wtedy, gdy opakowanie nie nosi śladów zewnętrznych uszkodzeń, a istnieje podejrzenie uszkodzenia przesyłki - kurier wpisuje odpowiednią adnotację. Warunkiem koniecznym do uznania takiej reklamacji jest także dołączenie do protokołu szkody - listu przewozowego.

Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach, powoduje utratę przez Przedsiębiorcę prawa do reklamacji z w/w tytułów.

Reklamowane Produkty dostarczane są do Centrum Obsługi Reklamacji na koszt ELUM wyłącznie w przypadku, w którym przesłanie wadliwych towarów wskazanych w zgłoszeniu reklamacyjnym nastąpiło po uzgodnieniu tej wysyłki z ELUM, a zgłoszenie reklamacyjne uznane zostało przez ELUM jako zasadne i powstałe z winy ELUM, w przeciwnym razie kosztami transportu reklamowanych Produktów zostanie obciążony Przedsiębiorca.

Dla reklamacji jakościowych w procesie reklamacyjnym rozpatrywane są wyłącznie produkty, w których wystąpiła wada materiałowa, konstrukcyjna lub wykonawcza z winy ELUM.

Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ELUM ocenia z uwzględnieniem obowiązujących norm technicznych.

W przypadku reklamacji produktu ELUM dokona nieodpłatnej naprawy lub wymiany produktu na nowy wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i uznane przez ELUM jako produkt zareklamowany zasadnie. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych z usterką bądź sposobem eksploatacji produktu, Przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć wszelkich danych i informacji, których zażąda ELUM w celu rozpatrzenia reklamacji.

ELUM wypowie się odnośnie sposobu załatwienia reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanych produktów. W szczególnych przypadkach uzasadnionych np. wydłużonym czasem oczekiwania na dostawę produktu podlegającego wymianie na nowy lub części zamiennych czas realizacji zgłoszenia reklamacyjnego może ulec wydłużeniu, o czym Przedsiębiorca zostanie niezwłocznie poinformowany.

Jeżeli ELUM nie może dokonać naprawy wadliwego produktu oraz nie jest możliwa jego wymiana na nowy, zastrzega sobie prawo rekompensaty wartości wadliwego produktu poprzez wystawienie odpowiedniego dokumentu korygującego dla Przedsiębiorcy i zwrot równowartości ceny produktu.

O sposobie rozpatrzenia zasadnego zgłoszenia reklamacyjnego tj. naprawie produktu, wymianie na nowy bądź zwrocie zapłaconej przez Przedsiębiorcę ceny, decyduje ELUM po ocenie rodzaju usterki.

Gwarancja ulega przedłużeniu o czas liczony od daty zasadnego zgłoszenia reklamacyjnego do dnia dostarczenia do Przedsiębiorcy naprawionego wyrobu.

Dostawa naprawionych produktów do Przedsiębiorcy odbywa się na koszt ELUM w dogodnym dla obu stron terminie.

ELUM nie odpowiada w żaden sposób za dodatkowe koszty powstałe w wyniku wystąpienia usterki produktu (np. montaż i demontaż) ograniczając swoją odpowiedzialność wyłącznie do samego produktu.

ELUM nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem produktów przez Przedsiębiorcę oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszenia reklamacji

Uwagi:

 1. Aby wydrukować lub wypełnić formularz w wersji elektronicznej należy zapisać go w pamięci komputera lub urządzenia, z którego aktualnie korzysta Klient.
 2. Do odczytu formularza niezbędna jest przeglądarka plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader.
 3. Formularz można:
  • wydrukować, wypełnić ręcznie i wysłać (pocztą lub skan na e-mail),
  • wypełnić w wersji elektronicznej, wydrukować i wysłać (pocztą lub skan na e-mail),
  • wypełnić w wersji elektronicznej, zapisać w formacie PDF i wysłać na e-mail.
 4. W celu zapisania kopii wypełnionego formularza - w formacie PDF - należy skorzystać z instrukcji postępowania, która podpięta jest do formularza (okno na górze formularza). W przeglądarce plików PDF może wyświetlić się komunikat, że zapis wypełnionego formularza w pdf jest niemożliwy (dotyczy to tylko polecenia Zapisz jako… z Menu przeglądarki PDF), jednak korzystając z instrukcji jw. istnieje taka możliwość zapisu.
 5. Do zapisu formularza wypełnionego w wersji elektronicznej, w formacie PDF, niezbędna jest wirtualna "drukarka", umożliwiająca tym samym tworzenie plików PDF z poziomu dowolnego oprogramowania oferującego opcję Drukuj, np. PDFCreator lub Adobe PDF Creator.

Gwarancja

Reklamacje jakościowe z tytułu gwarancji mogą być zgłaszane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę i rozpatrywane będą wyłącznie dla produktów objętych gwarancją. Każdy produkt objęty gwarancją posiada dołączoną indywidualną Kartę Gwarancyjną Jakości, w której zawarte są szczegółowe warunki rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych z tytułu gwarancji.

W przypadku skorzystania z reklamacji z tytułu gwarancji warunkiem koniecznym jest załączenie do zgłoszenia reklamacyjnego w/w karty wraz z numerem ID widniejącym na karcie.

Reklamacja z tytułu gwarancji rozpatrywana będzie wyłącznie przed upływem terminu podanego w Karcie Gwarancyjnej Jakości dołączonej do produktu, licząc od daty uwidocznionej na dołączonym do zgłoszenia reklamacyjnego dokumencie sprzedaży. Bardzo prosimy o zachowanie dowodu zakupu (faktury) do czasu wygaśnięcia gwarancji, wskazanego w Karcie Gwarancyjnej Jakości.

1px up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl