1px Informacje dla akcjonariuszy BRILUM S.A.

Wezwanie do złożenia akcji w spółce

Zarząd BRILUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej (05-520) przy ulicy Wilanowskiej 1A, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000040145, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 września 2001 roku, niniejszym w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Wilanowska 1A, 05-520 Konstancin-Jeziorna, w dniach roboczych (od wtorku do czwartku), w godzinach 11:00-13:00.

Wejście ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), wprowadza do polskiego porządku prawnego obowiązkową dematerializację akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: 601 569 823

Zarząd BRILUM S.A.

1px up
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl